Privacyverklaring


Inez Hafkamp, OpStap, Coaching, Begeleiding, Therapie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

• Inez Hafkamp, OpStap, Coaching, Begeleiding, Therapie
• Vestigingsadres: Gorterspad 7, 1544 RW Zaandijk
• Website: www.opstap.org
• Emailadres: ihafkamp@xs4all.nl
• Functionaris gegevensbescherming : OpStap, Inez Hafkamp. Zij is te bereiken via ihafkamp@xs4all.nl telefoon 0647084557


Persoonsgegevens die wij verwerken

Inez Hafkamp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Functie
• Woonadres
• Bedrijfsnaam (in het geval van een zakelijke overeenkomst)
• Factuuradres (in het geval van een zakelijke overeenkomst)
• Telefoonnummer
• Bankrekeningnummer (in het geval van een zakelijke overeenkomst)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ihafkamp@xs4all.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Inez Hafkamp, OpStap, Coaching, Begeleiding, Therapie, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Communicatie met u m.b.t intake, offerte, coaching of training
• Het afhandelen van financiële transacties
• Informeren en afstemmen met u over de voortgang in het coachingproces
• Rapporteren over de resultaten van de coaching
• Aanvragen van tests bij gezondeboel.nl


Geautomatiseerde besluitvorming

Inez Hafkamp, OpStap, Coaching, Begeleiding, Therapie, neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Inez Hafkamp, OpStap, Coaching, Begeleiding, Therapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Gezondeboel; Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Inez Hafkamp, OpStap, Coaching, Begeleiding, Therapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Cliënten
• Voor- en achternaam; bewaartermijn: 5 jaar reden: eventueel terugkerend traject
• E-mailadres; bewaartermijn: 5 jaar; reden: eventueel terugkerend traject

Cliënten en Zakelijke partijen
• Voor- en achternaam; bewaartermijn: 7 jaar; reden: belastingwetgeving
• E-mailadres; bewaartermijn: 7 jaar; reden: belastingwetgeving
• Bedrijfsnaam; bewaartermijn: 7 jaar; reden: belastingwetgeving
• Factuuradres; bewaartermijn: 7 jaar; reden: belastingwetgeving
• Telefoonnummer; bewaartermijn: 7 jaar; reden: belastingwetgeving
• Bankrekeningnummer; bewaartermijn: 7 jaar; reden: belastingwetgeving


Delen van persoonsgegevens met derden

Inez Hafkamp, OpStap, Coaching, Begeleiding, Therapie, verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Inez Hafkamp, OpStap, Coaching, Begeleiding, Therapie, blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inez Hafkamp, OpStap, Coaching, Begeleiding, Therapie, gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inez Hafkamp, OpStap, Coaching, Begeleiding, Therapie, en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ihafkamp@xs4all.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Inez Hafkamp, OpStap, Coaching, Begeleiding, Therapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inez Hafkamp, OpStap, Coaching, Begeleiding, Therapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ihafkamp@xs4all.nl